LISTEN
DJ

SHIFT DJs

SHARE
08:00 - 09:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
09:00 - 09:30
แม่มากับดวง กับ ดีเจ ต๊อกแต๊ก A4
09:30 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 23:00
พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 23:00
พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 23:00
พล วุทราพงษ์วัฒนา (บิ๊ก)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 23:00
ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี (แปะโป้ง)
08:00 - 10:00
กรมิษฐ์ คงสุขสกุลโรจน์ (แบงค์)
10:00 - 12:00
ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ (อิฐ)
13:00 - 16:00
กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์ (น้ำ)
16:00 - 18:00
เศรษฐศิษฎ์ ลิ้มกษิดิ์เดช (เจได)
18:00 - 18:20
บันเทิงสุดสัปดาห์ โดย นิวหนวด และ วีวี่ยอร์ค
18:20 - 21:00
สุธิดา พลาวงศ์ (พัฟ)
21:00 - 23:00
ณัฏฐพงษ์ สมรรคเสวี (แปะโป้ง)
09:00 - 12:00
พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 16:00
ภูมน ตันตยานนท์กุล (แบงค์)
09:00 - 12:00
พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัดชา)
13:00 - 16:00
ภูมน ตันตยานนท์กุล (แบงค์)