LISTEN
DJ

Goodtime Radio ต่อปาก ต่อคำ

SHARE

เงื่อนไขและกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม Goodtime Radio ต่อปาก ต่อคำ

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “Goodtime Radio ต่อปาก ต่อคำ” เพื่อรับสิทธิ์เป็นผู้ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 4 ที่นั่ง

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 โดยส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกเราว่า “สุภาษิตไหนที่เป็นคติสอนใจคุณได้มากที่สุด และเพราอะไร” ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1 ลงทะเบียนทาง LINE OFFICIAL ACCONT : @GoodtimeRadio
2.2 ลงทะเบียนทาง Inbox Facebook : Goodtime Radio
2.3 ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ โทร. 02-760-5755
ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนและให้ความเห็นโดนใจคณะกรรมการ และติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อให้มาเล่นกิจกรรม ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ วันละ 3 ครั้ง โดยเริ่มกิจกรรมหน้าไมค์ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้มาเล่นเกมหน้าไมค์กับดีเจ โดยดีเจจะบอกสุภาษิต คำพังเพยขึ้นมาแบบไม่จบประโยค คุณจะต้องพูดต่อคำให้ครบประโยค หากพูดได้ครบถ้วน และถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑฺตยสถาน ปี 2554 ก็รับบัตรชมภายนตร์ จำนวน 4 ที่นั่ง ไปเลย

3. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลตามชื่อและนามสกุลจริง 1 คนต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม

4. ของรางวัล ได้แก่ บัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 4 ที่นั่ง

5. ของรางวัลจะไม่ได้ถูกนำมาทบ ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมในวันนั้น ๆ ต่อคำสุภาษิต คำพังเพยไม่ถูกต้อง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล อันเกิดมาจากผู้ให้บริการ

7. บริษัทฯ จะส่งมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 30 วัน โดยนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

8. ผู้ได้รับรางวัลต้องทำตามกติกาให้ถูกต้อง และครบถ้วน ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดและสิ่งอื่นใดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อที่ลงทะเบียนร่วมสนุกตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

9. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยทีมงานจะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อแจ้งเรื่องการส่งเอกสารในการรับรางวัล และยืนยันการจัดส่งของรางวัล สงวนสิทธิ์ในการร่วมสนุก และรับรางวัลเฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงเท่านั้น

10. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ การชำระภาษีดังกล่าวเป็นภาระหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการชำระภาษี โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องของรางวัลอื่น หรือการชดเชยใด ๆ จากทางบริษัทฯ

12. จำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจะถูกคำนวณจากมูลค่าของรางวัลตามที่ผู้ให้บริการแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น โดยมูลค่าของรางวัลที่ปรากฏ เป็นมูลค่าของรางวัลในราคาเต็ม (ก่อนหักส่วนลด หรือโปรโมชั่นใด ๆ) ตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด ซึ่งมูลค่าของรางวัลอาจมีความแตกต่างจากราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ราคาจัดโปรโมชั่นพร้อมส่วนลด หรือจากจุดขายอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการ โดย บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของรางวัลดังกล่าว

13. หากตรวจพบว่ามีการทุจริตในการลงทะเบียน, เล่นเกม นำชื่อของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองมาใช้ในการเล่นเกม,
เล่นเกมแทนบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลดังกล่าวทันที

14. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

15. เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

16. เมื่อร่วมสนุกในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมและสมัครใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้จัดกิจกรรมทราบ โดยผู้จัดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ นอกจากเป็นข้อมูลในการแสดงตัวตนสำหรับร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ เงื่อนไขและกติกาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด และบริษัทในเครือ